Säljvillkor

Försäljningsvillkor

Gällande fr o m 240320

1. UPPDRAGETS OMFATTNING
Crafoord Auktioner åtar sig att på nedan angivna villkor som kommissionär på auktion försälja av kommittenten (nedan kallad Säljaren) inlämnade föremål via auktion.

2. INLÄMNING OCH MOTTAGNING AV FÖREMÅL
2.1 Säljaren ansvarar för att denne har full och oinskränkt äganderätt till föremål som lämnas till Crafoord Auktioner för försäljning.
2.2 Om Säljaren ej äger föremålet som Säljaren lämnar till försäljning ska Säljaren i skrift styrka sin behörighet att sälja föremålet. Crafoord Auktioner är ej skyldigt att utan särskild anledning kontrollera Säljarens behörighet att sälja föremålet.
2.3 När överenskommelse om försäljning träffats ska särskilt försäljningsavtal upprättas mellan parterna. Crafoord Auktioner åsätter efter besiktning och värdering ett utropspris för varje föremål. Utropspriset baseras på marknadsanpassad värdering. Det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga utropspriset. Utropet är endast en vägledning för köpare.
2.4 Crafoord Auktioner förbehåller sig rätten att ensidigt och utan rätt till ersättning till Säljaren frånträda försäljningsuppdrag om tveksamheter uppkommer rörande föremåls äkthet, äganderätt eller annan väsentlig omständighet.
2.5 Säljare äger ej rätt att dra tillbaka föremål som publicerats. Om Säljaren återkallar försäljningsuppdraget ska Säljaren ersätta Crafoord Auktioner för kostnader för hantering, värdering och fotografering av föremålen m m med ett belopp motsvarande försäljningsavgifter enligt punkt 3 beräknat på utropspriset.

3. FÖRSÄLJNINGSAVGIFTER
Crafoord Auktioner tar ut försäljningsprovision om 20 % inkl. moms på det klubbade beloppet för försäljning på auktion samt en fast avgift om 80 kr inkl. moms per auktionsnummer. Vid försäljning av föremål av guld och platina är försäljningsprovisionen 10% inkl. moms på klubbat pris samt en fast avgift om 80 kr inkl. moms per auktionsnummer. Om föremålet förblir osålt efter tredje auktionsomgången debiteras ingen avgift.

4. BEVAKNINGSUPPDRAG
Med bevakning avses att Crafoord Auktioner för Säljarens räkning bevakar att föremål inte säljs under överenskommet minstapris, nedan kallat bevakningspris. Bevakningspriset ska alltid understiga utropspriset.
Bevakningspriset ska bekräftas skriftligen på kontrakt, digitalt, via e-postmeddelande eller muntligen.

5. EJ SÅLDA FÖREMÅL
5.1 Om ett föremål ej säljs efter första auktionsomgången publiceras föremålet automatiskt på nytt, detta kan ske upp till totalt tre omgångar. Ej sålda föremål ska avhämtas av Säljaren senast sju kalenderdagar efter den tredje auktionsomgångens slut. Om avhämtning ej sker inom föreskriven tid äger Crafoord Auktioner rätt att publicera föremålet på nätauktion igen. Crafoord Auktioner äger även i dylikt fall rätt att reducera utropspris och bevakningspris.
5.2 För föremål som inte sålts och avhämtats inom den tid som meddelas efter sista försäljningsförsöket debiteras förvaringsavgift om 50 kr inklusive moms per kalenderdag.
5.3 Crafoord Auktioner äger rätt att skänka föremål som förblivit osålda till välgörenhetsorganisation eller dylikt om följande förutsättningar är uppföljda:
a: Ingen har lämnat något bud på föremålet
b: Föremålet har inte avhämtats inom föreskriven tid.
c: Säljaren har inte inom samma tid meddelat Crafoord Auktioner att och när Säljaren avser hämta föremålet.
5.4 Föremål som ej är avhämtade inom tre månader efter det att Säljaren har uppmanats att hämta det och uppmaningen har upplyst om att föremålet annars kan komma att säljas efter viss tid, har Crafoord Auktioner rätt att sälja. Crafoord Auktioner har därvid rätt att från erhållet belopp tillgodogöra sig ersättning för omkostnader såsom lageravgift m m. Har Crafoord Auktioner ej lyckats sälja föremålet, har Crafoord Auktioner rätt att skänka föremålet till välgörenhetsorganisation eller dylikt.

6. ÅNGERRÄTT
6.1 Den försäljning som sker via onlineauktion omfattas av ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig Crafoord Auktioner rätten att utan föregående meddelande till Säljaren publicera föremålet på nytt på onlineauktion i enlighet med den bevakning och villkor som följer punkt 5 ovan. Föremål som säljs på slagauktion omfattas inte av ångerrätt.
6.2 Crafoord Auktioner bär inte något ekonomiskt ansvar för förändringar av föremålets slutpris gentemot Säljaren vid omförsäljning.

7. REDOVISNING OCH UTBETALNING
Redovisning och utbetalning sker inom 20 bankdagar efter auktionen under förutsättning att full betalning erhållits från köparen och reklamation eller ångerrätt ej skett.

8. ANSVAR FÖR FEL
8.1 Om Crafoord Auktioner gentemot köpare av föremål blir ansvarig för felaktigheter och därvid ersättningsskyldig har Crafoord Auktioner rätt att kräva motsvarande ersättning av Säljaren.
8.2 Crafoord Auktioner har rätt att flytta, avsluta eller ändra auktionslängd för auktion på grund av tekniska eller andra omständigheter inom eller utanför Crafoord Auktioners kontroll.
8.3 Crafoord Auktioner ansvarar för att inlämnade föremål förvaras och hanteras på ett betryggande sätt.
Vid förlust eller skada ersätts Säljaren till ett belopp maximalt uppgående till utropspriset.
För skador på tavelglas och ramar eller för naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper, sprickbildning i trä, pastellage m.m. ansvaras ej.

9. FORCE MAJEURE
Crafoord Auktioner ansvarar inte för förlust som åsamkas Säljaren vid inställd auktionsförsäljning eller fördröjd utbetalning som uppstått på grund av krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda eller annan olyckshändelse eller omständighet som Crafoord Auktioner inte kunnat råda över eller förutse.

10. TVIST
Eventuell tvist som uppstår i samband med avtal gällande föremål som upptagits till försäljning i Sverige ska avgöras enligt svensk lag och vid domstol i Sverige.

11. PERSONUPPGIFTER
11.1 Crafoord Auktioner lyder under bestämmelserna i Dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation). Crafoord Auktioner i Lund AB, orgnr. 556489-5364, Clemenstorget 7, 222 21 Lund, e-post: mail@crafoordauktioner.se, telefon 046-2111870 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter Säljaren lämnar till Crafoord Auktioner.
11.2 Personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress, som lämnats i samband med ett uppdrag om försäljning eller inom ramen för ett avtalsförhållande till Crafoord Auktioner används för administration och fullgörelse av Crafoord Auktioners skyldigheter hänförliga till auktionsverksamheten, för att kunna ge god service samt för att fullgöra förpliktelser enligt lag.
11.3 Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra företag som Crafoord Auktioner samarbetar med. (se Appendix).
11.4 Det finns ett antal särskilda tjänster som erbjuds av utomstående parter kallade externa tjänsteleverantörer när webplatsen används, t ex nätauktionstjänster, depositions- och betalningstjänster. Säljaren samtycker till att vi får uppge och överföra personuppgifter till dessa företag.
11.5 Säljaren har rätt att, efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som Crafoord Auktioner har registrerat och hur dessa uppgifter används. Säljaren har även rätt att begära att Crafoord Auktioner korrigerar eller tar bort felaktiga uppgifter om Säljaren.

APPENDIX
Auction Network Sweden AB, 556859-5150, Grev Turegatan 44, 114 38 Stockholm, 08-12449985, dpo@auctionet.com.